Curatele

Voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen kunnen onder curatele gesteld worden.
De wet spreekt van een meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, verkwisting of drank/drugsgebruik, waardoor die persoon, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest handelingsbekwaamheid en mag zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen verrichten.
Ondercuratelestelling wordt ingesteld door uitspraak van de rechter en kan ook slechts beëindigd worden na uitspraak door de rechter.
Curatele betreft ook de persoonlijke belangen. Daarom worden in principe uitsluitend klanten geaccepteerd die binnen het werkgebied wonen. Tweede voorwaarde is dat een goede communicatie of samenwerking mogelijk is met de klanten en familie en/of reeds ingeschakelde zorgverleners.
De kantonrechter roept de curator jaarlijks op om rekening en verantwoording af te leggen aan de klant, de rechtbank en een accountant.
De curator en de kantonrechter dragen uiteindelijk gezamenlijk verantwoording voor dat de financiële en persoonlijke belangen van de cliënt goed worden behartigd.

Zoekt u een curator?
Hieronder vindt u de formulieren en brochures voor meer informatie. Er bestaat ook een aanmeldspreekuur voor een adviesgesprek op de voor u dichtstbijzijnde locatie van Stichting Budgethulp. Een gesprek tijdens het aanmeldspreekuur is gratis. Volg deze link om contact op te nemen.